[NEO - Παράταση] Δελτίο Τύπου: Μέχρι 22/1 οι αιτήσεις συμμετοχής στην πράξη “Ευφυείς Εκκινήσεις”

kentro_gynaikwnΗ προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ παρατείνεται ως την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»», στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: Δήμος Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Δυτικής Θεσσαλίας, Γεωπονικός Σύλλογος Καρδίτσας, Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Καρδίτσας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ», Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ», και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας – συντονιστής εταίρος,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κατοίκους του Δήμου Καρδίτσας που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στην πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)»και συγκεκριμένα:

-Άνεργους, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου και εξειδίκευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ

-Νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 53/2012 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

-Ασφαλισμένους του ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 53/2012 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:

-τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων, σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης

-απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

-εκκίνηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

-επέκταση υφιστάμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για τους νέους επιστήμονες και τους -ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών

 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ανά κατηγορία ωφελουμένων, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Άνεργοι ωφελούμενοι:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕΔ, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Νέους επιστήμονες:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών, εφόσον υπάρχουν.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού η πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α, για τους άνδρες υποψήφιους.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν ασκούσε ατομικό επάγγελμα ή δεν συμμετείχε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος, με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ασφαλισμένους του ΟΓΑ:

1. Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

2. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011 ή Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υπέβαλλε φορολογική δήλωση, το έτος αυτό (Πρωτότυπη).

Πέραν των παραπάνω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν, προκειμένου να λάβουν υψηλότερη βαθμολογία, τα παρακάτω:

1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακοί τίτλοι). Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.

3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών).

4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα για την τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας γίνονται αποδεκτές συμβάσεις, βεβαιώσεις ενσήμων και βεβαιώσεις φορέων ασφάλισης, στις οποίες φαίνεται η διάρκεια και η θέση της απασχόλησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εμφανή η θέση απασχόλησης στα παραπάνω έγγραφα , ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) όπου να δηλώνεται το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης. Προσοχή! Βεβαιώσεις εργοδοτών γίνονται δεκτές, μόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε φορείς του Δημοσίου. Οι βεβαιώσεις εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από βεβαιώσεις ενσήμων του ΙΚΑ.

Σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών από το εξωτερικό, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εφόσον προσκομίζονται μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται έως 10/1/2014 ώρες 10:00-13:30, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση:

Στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Διεύθυνση: Σταμούλη 9, 43100 Καρδίτσα

Πρόσωπα επικοινωνίας: Καραγεώργου Κωνσταντινιά, Μπενέκη Μάρθα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2441075141 και 2441077122

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενη δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για Υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων “Εκκινήσεις”

Σταμούλη 9, 43100 Καρδίτσα

Υπόψη: Καραγεώργου Κωνσταντινιάς, ή Μπενέκη Μάρθας

Προσοχή: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Α.Σ.

Κανούτα Δήμητρα